Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Pocztex Kurier 48) już od 500,00 zł.
Regulamin

I. Postanowienia wstępne

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.drzewnyekspert.pl prowadzony jest przez Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński z siedzibą w Supraślu, ul. Źródlana 25, 16-030 Supraśl, NIP: 9661291559, REGON: 200152318, adres poczty elektronicznej: info@drzewnyekspert.pl, numer telefonu: + 48 517 546 034.

2. Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Drzewny Ekspert, do którego prowadzi domena drzewnyekspert.pl.

3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu internetowego, którymi mogą być Osoby prywatne oraz Przedsiębiorcy (z wyjątkiem części VIII Regulaminu skierowanego wyłącznie do Przedsiębiorców).

II. Definicje

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, służący do utworzenia Konta

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient – osoba prywatna - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Swój status klient określa w momencie podawania danych do złożenia zamówienia.

Klient – firma - osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Swój status klient określa w momencie podawania danych do złożenia zamówienia.

Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konto – baza zawierająca: dane Klienta służące m.in. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu internetowego, dane dotyczące wpłat. Konto oznaczone jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta.

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Subskrybentom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy wiadomości o nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.

Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sklep internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.drzewnyekspert.pl.

Sprzedawca - Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński z siedzibą w Supraślu, ul. Źródlana 25, 16-030 Supraśl, NIP: 9661291559, REGON: 200152318, adres poczty elektronicznej: info@drzewnyekspert.pl, numer telefonu: + 48 517 546 034.

Subskrybent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji na temat nowości i promocji w formie Newslettera.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługiusługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Ustawa o prawach konsumenta/ Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

III. Opis usług

4. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na: przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie internetowym, prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym, udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym, zamieszczaniu opinii o Produktach w Sklepie internetowym, udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą, otrzymywanu informacji o nowościach i promocjach w formie Newslettera.

5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu;o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta; o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia; o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Produktach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii; o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę; o świadczenie usługi polegającej na otrzymywaniu Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia z grona Subskrybentów.

6. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji.

7. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

8. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie adresu e-mail i utworzenie hasła.

9. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie internetowym indywidualnych i subiektywnych opinii na temat Produktu. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych: imienia i nazwiska. Wypowiedzi Klienta są publikowane po akceptacji przez administratora Sklepu internetowego.

10. Wypowiedzi nie mogą zawierać treści bezprawnych; nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

11. Klient zamieszcza wypowiedzi w serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są ogólnie dostępne na stronach internetowych Sklepu.

12. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

13. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

14. Usługa polegająca na otrzymywaniu informacji o nowościach i promocjach w formie Newslettera jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane. Rezygnacja z korzystania tej usługi następuje poprzez ponowne wpisanie adresu e-mail w polu „Newsletter”.

15. Tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku usług wymienionych w pkt. 4: Reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w części VI Regulaminu) Klient może składać na przykład: pisemnie, przesyłając na adres: Drzewny Ekspert Marcin Leszczyńskie, ul. Źródlana 25, 16-030 Supraśl lub drogą elektroniczną, przesyłając na adres: info@drzewnyekspert.pl

16. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

17. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

IV. Umowa sprzedaży

18. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

19. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz akceptacja Regulaminu Sklepu internetowego.

20. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

21. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności następujące informacje: nazwę, ilość i cenę Produktu, termin wysyłki, sposób dostawy i płatności, sposób kontaktu ze sprzedawcą. W podsumowaniu znajdzie się również informacja o wysłanym na adres e-maila klienta potwierdzeniu złożenia zamówienia.

22. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail do Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

23. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 21. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.

V. Sposoby płatności, dostawa i odbiór

24. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: płatność za pobraniem, płatność gotówką, płatność online, przedpłata – płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: mBank 95 1140 2004 0000 3902 4729 8742, płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

25. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

26. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

27. Klient, składając Zamówienie może wybrać następujące sposoby dostawy Produktu: Kurier, Poczta Polska, Paczkomaty InPost, Odbiór osobisty.

28. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

29. Produkt dostarczany jest w terminie 10 dni roboczych od dnia:

W przypadku płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,

W przypadku płatności za pobraniem, online i odbioru osobistego - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

W przypadku płatności kartą – od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

VI. Reklamacje produktów, odstąpienie i wypowiedzenie umów

30. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

31. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

32. Reklamację należy złożyć, przesyłając do Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji, na adres: Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński, ul. Źródlana 25, 16-030 Supraśl. Koszty dostarczenia reklamowanego produktu w przypadku Klienta – osoby prywatnej ponosi Sprzedawca, zaś w przypadku Klienta – firmy,  klient.

33. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

34. Sprzedawca najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z wadliwym Produktem zobowiązuje ustosunkować się do złożonej reklamacji i poinformować Klienta o dalszym postępowaniu. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Domniemanie uznania reklamacji uznaje się za wyłączone w przypadku złożenia przez Klienta – osobę prywatną oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

35. Sprzedawca nie jest producentem Produktów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

36. Klient – osoba prywatna, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztu dostawy zwracanego produktu do Sprzedawcy). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

37. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, Klient – osoba prywatna zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów w drodze jednoznacznego oświadczenia. Najlepszym sposobem na zachowanie terminu odstąpienia od umowy sprzedaży jest wysłanie jednoznacznej informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa, listownie lub drogą elektroniczną.

38. Klient – osoba prywatna w terminie do 14 dni, od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinien zwrócić Produkt (osobiście lub wysyłając). Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.

39. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), w ten sam sposób, jakiego użył Klient – osoba prywatna.

40. Zwrot płatności zostanie dokonany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania jednoznacznej informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jednakże nie wcześniej niż do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

41. Klient – osoba prywatna ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

42. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

43. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; zawartej w drodze aukcji publicznej.

44. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli system teleinformatyczny, którego używa Klient, nie spełnia wymagań technicznych wskazanych w pkt. 17. i jeżeli z tego powodu wystąpił błąd przy składaniu zamówienia.

VII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

45. Klient – osoba prywatna (konsument) posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
-zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
-zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
-uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

-skorzystanie z systemu internetowego rozstrzygania sporów, pozwalającego znaleźć pozasądowe rozwiązanie sprawy. Platforma znajduje się pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 

VIII. Postanowienia dotyczące Klientów – firmy

46. Niniejsza część Regulaminu oraz postanowienia w niej zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu art.221Kodeksu Cywilnego.

47. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem – firmą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

48. W wypadku Klientów – firm Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta – firmę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

49. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta – firmę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

50. W razie przesłania Produktu do Klienta – firmy za pośrednictwem kuriera Klient – firma obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

51. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta – firmy zostaje wyłączona.

52. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta - firmy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta – firmy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta – firmy.

IX. Postanowienia końcowe:

53. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem – osobą prywatną, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

54. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem - firmą, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

55. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

56. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl